İstatistik Terimleri Sözlüğü (N)

istattistik terimleri sozlugu
N Faktöryel (N Factorial)
n faktöryel, ilk n pozitif sayının çarpımına eşittir. Örneğin 3!=3.2.1=6′dır.
Negatif Çarpıklık / Kayışlılık (Negatively Skewness)
Yatay eksenin düşük puanların olduğu aşağı ucunda diğer tarafa göre daha az frekansa sahip dağılımdır. Sola çarpık bir dağılım gösterir. Dağılımın negatif yönde uzun bir kuyruğu vardır. Bu dağılımda ortalama değeri aşırı puanların olduğu sol tarafa doğru çekilmektedir. Ortalama, ortancadan küçüktür.
Negatif Korelasyon / İlişki (Negative Correlation /Relationship)
İki değişken arasındaki korelasyonun 0 ile -1 arasında değer almasıdır. İlişki miktarının negatif olması, değişkenlerden birine ait olan ölçümlerin artarken diğerine ait olanların azalması ya da bunun tam tersinin olmasıdır.
Newman-Keuls Testi (Newman-Keuls Test)
Ortalamalar arasında ikili karşılaştırmalar yapabilmek için kullanılan çoklu karşılaştır­ma yöntemidir.
Nicel Araştırma (Ouantitave Research)
Nicel araştırma, tümdengelim yaklaşımı ile teori ve hipotezlerin test edildiği, çalışma başlamadan önce kavramların, değişkenlerin ve hipotezlerin seçildiği ve çalışma boyunca aynı kaldığı bir araştırma yöntemidir.
Nicel Değişken (Ouantitative variable)
Belli bir özellik açısından sayılarla ifade edilen, miktar bildiren değişkendir. Bu tür değişkenler sıralama, aralık veya oranlı ölçek düzeyinde ölçülürler. Zeka, bir dersteki başarı puanı, yıllık gelir ve bir kitaplıktaki kitap sayısı nicel değişken için örnek olarak verilebilir.
Nicel Veri (Ouantitative Data)
Objeleri ya da olayları ölçerek elde edilen sayısal verilerdir.
Nitel Araştırma (Oualitative Research)
Nitel araştırma, tümevarım yaklaşımının hakim olduğu, toplanan tanımlayıcı ve ayrıntılı verilerden yola çıkarak probleme ilişkin ana temaların ortaya çıkarılması, toplanan verilerin anlamlı bir yapıya kavuşturulması ve bunun sonucunda kuram oluşturulması sürecidir.
Nitel Değişken (Oualitative variable)
Birey ya da objelerin sahip olunan özellik açısından sınıflara/ kategorilere ayrılmasını gösteren bir değişkendir. Bu değişkenler sınıflama ölçeğinde ölçülürler. Cinsiyet, dil, ırk, renk gibi örnekler verilebilir.
Nitel Veri (Oualitative Data)
Sayısal olmayan verilerdir. Özellikle kategorik veriler biçimindedir.
Nokta Çift Serili Korelasyon, rpb (Point Bîserial Correlation)
Biri sürekli, diğeri ise iki kate-gorili gerçek süreksiz bir değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya olanak veren bir tek­niktir. Örneğin, öğrencilerin bir fizik testinden aldıkları puanla (sürekli değişken) cinsiyetleri (süreksiz değişken) arasındaki korelasyonun hesaplanmasında kullanılır.
Nokta Tahmini (Point Estimation)
Örneklemden elde edilen gözlem sonuçlarından yararlanarak, bilinmeyen evren parametrelerinin (ortalama, varyans gibi) tek bir örneklem değeri olarak hesaplanması ile elde edilen kestirme yöntemidir.
Normal Basıklık (Mesokurtosis)
Basıklık katsayısının sıfıra eşit olması durumunda, dağılım normal dağılımın sahip olduğu basıklığı gösterir. Nötr bir basıklık derecesinde olan dağılımdır.
Normal Dağılım (Normal Distribution)
Sürekli random değişkenlere ait verilerin oluşturduğu çan eğrisi biçiminde bir eğrinin yatay eksene göre gösterdiği dağılıma normal dağılım denir. Belli bir ırk için, belli bir cinsiyet için belirli bir yaştaki uzunluk, random bir sürekli değişken olup, olasılık yoğunluk fonksiyonu ile ifade edilen normal dağılım gösterir. Normal dağılım fonksiyonunun, ortalaması µ ve standart sapması ? olan iki parametresi vardır. Çan eğrisi biçiminde, ortalamaya göre simetrik, ortalama, ortanca ve modu birbirine eşit , -? ve +? arasında bütün değerleri kapsayan sürekli bir dağılımdır. Pek çok istatistik test (t test, ANOVA gibi) normal dağılım varsayımı gerektirir.
Normal Eğim (Normal Curve)
Çan eğrisi biçiminde olan bir frekans eğrisine denir.
Normallik (Normality)
Pek çok parametrik tekniğin gerektirdiği, evrendeki verilerin normal dağıldığına yönelik bir sayıltıya karşı gelir.
Normallik Testi (Tesf of Normality)
Yansız örnekleme yaparak gözlemler setinin normal bir evrenden gelip gelmediğini görmek için kullanılan bir testtir. Bu tür testler örneklem dağılım foksiyonunun normal dağılım fonksiyonu ile karşılaştırılmasını gerçekleştirir.

Kaynak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*